Dagtilbuddets værdigrundlag

Værdiord

 

  • Anerkendelse; respekt, omsorg, plads til alle, ICDP, inklusion, rummelighed, ressourcesyn
  • Nærvær; Skabe rum for nærvær (tid til ro og fordybelse), fællesskab/samvær, blive set/være synlig, åbenhed, empati
  • Fællesskab; Arbejdsglæde, humor, plads til smittende latter, den gode stemning, skabe en VI følelse
  • Læring; høj faglighed, sparring, respekt for forskellige læringsstile,(samarbejde) formidling, rum til fordybelse
  • Relation; tryghed, tillid, blive set, (ejerskab, samarbejde) blive hørt, være med til skabe/præge institutionen.

 

 

Værdiordene set ud fra henholdsvist et personale-, et børne- og et forælder syn.

 

  • Anerkendelse:

 

Kollega:

Jeg bliver anerkendt for den jeg er, det jeg kan og det jeg ikke kan(men jeg er villy til at lære)

Uenighed ok på anerkendende vis

Samarbejdet præges af en god og respektfuld tone

Jeg forventer omsorg og vil udøve omsorg for mine kollegaer, inden for den gældende kultur

Børn:

Jeg bliver set og mødt, som den jeg er (børn skal behandles differentieret for at behandles lige.)

Jeg bliver mødt af nærværende og omsorgsgivende voksne (fysisk såvel som psykisk).

Forældre:

Jeg bliver set og mødt på respektfuld vis, som den jeg er, og for det jeg kan.

Jeg oplever, jeg bliver taget alvorligt og mødt med åbenhed. Samarbejdet med personalet er præget af en god og respektfuld tone.

 

  • Nærvær

 

Kollegaer:

Vi skal skabe en kultur, hvor der er mulighed for at arbejde med nærvær og plads til fordybelse. Vi skal skabe et roligt og harmonisk miljø. Jeg bliver mødt af empatiske kollegaer i et trygt og imødekommende miljø. Kulturen skal være præget af hensynsfuldt åbenhed med plads til ris og ros. En kultur hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden.

Kritik leveres på en konstruktiv og fremadrettet måde.

Børn:

Jeg bliver mødt af nærværende voksne i et miljø, hvor der er plads og mulighed for fordybelse. Jeg bliver taget alvorlig af empatiske voksne, som bestræber sig på at ”læse” mig og på at se tingene ud fra et børneperspektiv.

Forældre:

Jeg oplever mig set og mødt af personalet. Der er tid til den relevante information.

 

  • Fællesskab

 

Kollegaer:

Jeg bliver mødt af/oplever et kollegialt fællesskab, der er præget af en god stemning, arbejdsglæde og humor. I vores humor er vi bevidste om, hvor langt vi kan gå med hinanden. Jeg oplever, at mine kollegaer er der for mig. Det er lige så legalt at bede om hjælp, som det er at mod tage hjælp

Børn:

Jeg bliver en del af et fællesskab, der er præget af en god omgangstone, voksne der er der for mig samt en positiv og god stemning.

Forældre:

Jeg bliver mødt af en stemning, hvor jeg fornemmer arbejdsglæde og oplever et personale, der er der for hinanden. Et hus der er præget af en god stemning.

 

  • Læring:

 

Kollega:

Jeg oplever et arbejdsfællesskab præget af sparring, faglige drøftelser og samarbejde. Der er fokus på faglighed og ressourcesyn. Vi vidensdeler og vi prioriterer faglige kurser/uddannelse i det omfang ressourcerne tillader det.

Børn:

Jeg bliver mødt af kompetente og faglige voksne, som har øje for mit potentiale. Jeg færdes i et miljø, der har fokus på, at børn har forskellige læringsstile. Jeg oplever en hverdag, hvor der er mulighed for ro og fordybelse

Forældre:

Jeg oplever et fagligt og kompetent personale. Oplever jeg kan få en god og kompetent snak vedrørende mit barn.

 

  • Relationer:

 

Kollega:

Jeg oplever, at mine relationer til mine kollegaer er præget af åbenhed, respekt, tryghed, tillid, loyalitet og omsorg. Jeg tør være mig selv, og jeg føler mig set og hørt. Jeg oplever, at jeg via mit engagement kan være med til at præge og udvikle min arbejdsplads, hvilket giver mig ejerskab.

Børn: Jeg bliver mødt af voksne, som er bevidste om at skabe en god relation til mig. Som er bevidste om at gode relationer er grundlaget for min trivsel og udvikling.

Forældre:

Jeg bliver mødt af et personale, som er opmærksom på at skabe en god kontakt til mig.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 9. april 2013
Galaksen, Nordens Allé 65, 9700 Brønderslev, Tlf.: 9945 5880